Jonge Kracht in sociale actie | Young Power in Social Action (YPSA)

Dutch version
Organization in Consultative Status with the United Nations Economic and Social Council ECOSOC since 2013
Increase font sizeDecrease font size

Achtergrond

De helft van de wereldpopulatie bestaat uit jongeren. Om wereldwijde bewustwording te creëren over de jeugdige populatie en om te bewerkstelligen dat de jeugd deelneemt aan ontwikkelingsprogramma’s, heeft de UN General Assembly op 3 november 1978, op basis van resolutie no. 33/7, de jaren 1981-1990 benoemd als het  ‘jongeren tijdperk’ . Specifiek is 1985 aangewezen als het jaar van de internationale jeugd. Een aantal jongeren uit de omgeving Sitakund Upazilla, onderdeel van het Chittagong district of Bangladesh, heeeft naar aanleiding hiervan het initiatief genomen een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie op te richten. Dit resulteerde in de NGO YPSA (spreek uit; “YPSA”). De Afkorting staat voor Young Power in Social Action. De oprichtingsdatum was 20 mei 1985.

Rechtspersoon

YPSA is een vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, voor sociale ontwikkeling van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze organisatie is geregistreerd bij verschillende ministeries zoals het Bureau voor NGO’s,  Ministerie van Jeugd, Gezondheid en Familie, Bureau voor auteursrecht, register van NGO bedrijven en Microkrediet autoriteit.

Visie

YPSA streeft een samenleving na zonder armoede en waarbij iedereen zich kan voorzien in zijn basisbehoeften.

Missie

YPSA ondersteunt arme en kwetsbare bevolkingsgroepen in hun ontwikkeling tot duurzame samenlevingsverbanden.

De kernwaarden van YPSA

YPSA en haar medewerkers, vrijwilligers en bestuur verbinden zich actief aan de onderstaande kernwaarden:

  • burgerzin
  • verbinden aan nationaal belang
  • autonomie
  • nationale trots

Patriottisme, opkomen voor het algemene belang, soevereiniteit en nationale trots

Patriottisme en onze gevoel voor het algemene belang staan boven aan onze prioriteitenlijst. In de uitvoering van ons werk hebben wij oog voor onze soevereiniteit en trots. Wij hebben ook respect voor onze cultuur. Dit dragen wij ook uit naar onze medemens.

Gerechtigheid, transparantie en verantwoordelijkheid

Wij vinden dat alle mensen, of zij nu rijk, arm, allochtoon, gehandicapt, jong of oud zijn, niet gediscrimineerd mogen worden. Iedereen dient gelijkwaardig behandeld te worden en hebben recht op gelijke behandeling. Wij zijn transparant en leggen verantwoordelijkheid af aan onze opdrachtgevers.

Wederzijds respect en sekse neutrale benadering

Wij onderkennen dat ieder mens uniek is en wij geloven in menselijke gelijkwaardigheid. Wij dragen wederzijds respect uit naar zowel de mens als naar zijn leefomgeving. Wij geloven dat wederzijds respect leidt tot daadwerkelijke maatschappelijke participatie, persoonlijke ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid. YPSA draagt dit uit in haar dagelijkse werk. In sommige situaties zal YPSA ten gunste van de vrouwen en meisje handelen om hun rechten te promoten.

Hoge kwaliteitseisen

Wij streven hoge kwaliteitsstandaarden na in ons gedrag en prestaties. Dit betekent dat wij structureel innovatie nastreven in onze organisatie en in ons werk.  Daar schuwen wij fouten maken niet. Om onze hoge kwaliteitseisen te kunnen halen, moeten wij transparant zijn en bereid zijn regelmatig verantwoording af te leggen, kosten bewust te werken en ons werk goed uit te voeren.

Bescheidenheid en vertrouwelijkheid

Wij zijn ons altijd bewust dat wij een bescheiden positie innemen ten opzichte van onze primaire belanghebbenden en andere ontwikkelingswerkers. Wij zijn respectvol, tolerant  en staan open voor andere meningen. Ieder mens is uniek en verdient een respectvolle behandeling van zijn medemens. Tegelijkertijd, op basis van onze ervaring, kwaliteiten en verbondenheid blijven wij onze inzetten voor de arme en minderbedeelde mensen in onze samenleving.

Respect voor verscheidenheid

Wij geloven dat verscheidenheid een van de belangrijkste karakteristieken is van de samenleving en dat effent het pad voor creativiteit. Wij hebben respect voor verscheidenheid en wij zetten ons in om dit voor het voetlicht te brengen.

Ondersteuning voor milieu en ecologie

Wij geloven in veilige en goede leefomstandigheden waarbij een gezonde leefomgeving onontbeerlijk is. YPSA neemt initiatieven om het milieu te beschermen.

Cultuur van YPSA

De visie, missie en waarden zijn volledig opgenomen in onze organisatiecultuur. Alle stafleden, vrijwilligers en bestuurders zijn de sleutelfiguren om dit continue uit te dragen. Een aantal belangrijke aspecten maken hiervan onderdeel uit. Onderstaand een overzicht.

Gezinsvriendelijkheid

Wij zijn een gezinsvriendelijk organisatie voor onze stafleden, vrijwilligers en de deelnemers aan onze programma’s. Zowel in voor- als in tegenspoed in familiair verband helpen wij elkaar voor zover dat in ons vermogen ligt.

Betrouwbaar en verantwoordelijk

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn wij betrouwbare en verantwoordelijke partners zowel naar onze primaire belanghebbenden maar ook naar onze donoren, ondersteunende fondsen en overheid. Wij zullen elkaar hierop continue aanspreken en elkaar daar waar nodig hebben.

Goede balans tussen onze kosten en baten

Wij zijn kostenbewust en kijken scherp toe op de uitgaven voor de organisatie. Wij streven ernaar zoveel mogelijk van het beschikbare budget in te zetten voor onze programma’s. Bij de uitvoering van onze programma’s zorgen wij voor efficiënte besteding van het budget om zo tot maximale ondersteuning te geven aan onze belanghebbenden. Hierdoor ontwikkelen wij de armen en minder bedeelden geleidelijk tot meer zelfstandigheid waardoor zij minder afhankelijk worden van donoren. Wij zorgen voor de structurele impact van onze activiteiten voor de hierboven genoemde doelgroep.

Constructieve kritiek en promotie van onze organisatieprofiel

YPSA en haar stafleden staan altijd open voor constructieve kritiek om zo goed mogelijk te vechten tegen armoede en maatschappelijke uitsluiting. In de dagelijkse uitoefening van de werkzaamheden leggen onze medewerkers rekenschap hiervoor af.

Het vreedzaam naast elkaar bestaat van de verschillen rassen, religies en klasse

Wij zijn erin geslaagd een omgeving te creëren waarin het mogelijk is dat de verschillende rassen, religies en klasse vreedzaam met elkaar omgaan. We respecteren elkaar en delen aan elkaar, op een zo’n objectief mogelijke manier, onze meningen. Deze elementen dragen wij ook over aan onze doelgroepen.

Ontspanning

Vanaf het begin heeft YPSA altijd aandacht gevraagd voor sport en spel tussen de verschillen sociale groepen binnen de samenleving. Wij zullen onze inspanningen intensiveren om zo te bevorderen dat de verschillende groepen binnen onze samenleving elkaar vreedzaam tijdens sport en spel kunnen ontmoeten. Dit zal helpen om onze jeugd en jongeren weg te houden van negatieve elementen in onze samenleving.

Het bestuur van YPSA

Het bestuur van YPSA bestaat uit drie besturen te weten: Algemene College,  Dagelijks bestuur en het adviescollege. Het Algemene College bestaat uit 57 leden en het dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden. In lijn met het reglement van YPSA is het Algemene College het hoogste beslisorgaan. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de tweede lijn in het besluitvormingsproces voor de strategiebepalingen en de principiële uitgangspunten van de organisatie.

Het Algemene College kiest de leden van het Dagelijks Bestuur. De zittingsperiode voor de leden van het Dagelijks Bestuur is 2 jaar. Ieder jaar ontmoeten de leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemene Bestuur tijdens de Jaarlijkse Vergadering. Het Dagelijks Bestuur houdt per jaar 6 bijeenkomsten. Twee keer per jaar ontmoeten de leden van het Dagelijks Bestuur de senior staf leden in hun zogenaamde Algemene AfstemmingsVergadering.

De Algemeen Secretaris bereidt de documenten voor met betrekking tot beleid, strategische issues, plannen, begroting en reportages. Daarvoor consulteert hij de staf voor advies alvorens door te sturen naar het Dagelijks Bestuur en het Algemene College. De leden van het Dagelijks Bestuur geven uiteindelijk hun definitieve besluit op de hiervoor genoemde beleidsstukken. Het Dagelijks Bestuur ziet toe op de juiste implementatie van de overeengekomen doelen.

Organisatiestructuur

Zoals hierboven vermeld, bestaat de organisatie uit het Dagelijks bestuur met 7 leden, het Algemene College heeft 57 leden, het adviescollege, fulltime en parttime staf, locale en internationale vrijwilligers. De leden van het Algemene College, Het Dagelijks Bestuur en het Algemene college hebben verschillende achtergronden en professionaliteiten zoals academici, zakenmensen, werkers in het ontwikkelingswerk, journalisten, onderzoekers e.d.. De Algemeen Secretaris van het Dagelijks Bestuur is de directeur van het organisatie en vertegenwoordigt de organisatie in diverse externe netwerken.

De organisatie is als volgt opgebouwd. De directie bestaat uit vijf personen, naast de algemene directeur bestaat het team uit 1 directeur voor het operationele werk inclusief de divisie ontwikkelingssamenwerking, de financiële directeur, directeur human resources and managementdevelopment en directeur voor micro krediet/ondernemerschap/economische bedrijvigheid. Daaronder zijn de programma managers, programma medewerkers actief in de uitvoering van de verschillende programma’s en projecten. Zij staan onder leiding van een sectorleider die verantwoording aflegt aan de desbetreffende directeur. Daarnaast is een interne audit team actief ter controle van het te besteden budget en rapporteert regelmatig naar de algemene directeur.

Organisatieprofiel
YPSA zet zich in voor armoedebestrijding, bescherming van kwetsbare groepen mensen en minderheden in het land.
YPSA presenteert zich als een semi-onafhankelijke organisatie met de duidelijke Bengaalse ontwikkelingssamenwerkingorganisatie signatuur. De focus ligt op de ontwikkeling van het Zuidoostelijke deel van het land (speciale aandacht gaat naar de Chittagong Divisie, Chittagong Hill Tracts –CHT en het kustgebied). YPSA heeft zich gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het verdwijnen van armoede in Bangladesh. De organisatie wil dit doen met respect voor de verschillende culturele waarden van de Bengaalse bevolking. YPSA positioneert zich als een stevige organisatie met gedegen internationale netwerken en relaties om zo een bijdrage te leveren aan het wereldprobleem van armoede en onderdrukking.

Op basis van de waarden van de organisatie is YPSA een politiek neutrale organisatie. Met andere woorden, YPSA zal nooit de voorkeur uitspreken voor een politieke partij of betrokken zijn bij politieke activiteiten of zal nooit politieke uitspraken ondersteunen. Politieke neutraliteit betekent niet dat YPSA niet is betrokken bij de politieke processen. YPSA brengt bij de politiek belangrijke vraagstukken onder de aandacht om het primaire doel van armoedebestrijding en onderdrukking van groepen mensen te verminderen.

YPSA streeft ernaar een dappere organisatie te zijn door zich goed te positioneren en scherpe uitspraken te doen in de strijd tegen armoede en het toekennen van mensenrechten aan iedereen. Daarom werkt YPSA structureel aan het vergroten van de invloed, het netwerk en de relaties binnen en buiten Bangladesh.

Taak van de organisatie
De primaire taak van YPSA in de strijd tegen armoede en onderdrukking is de getroffenen te ondersteunen. Dit betekent dat YPSA de betrokkenen, zoals de onderdrukte mannen en vrouwen, de vrouw specifiek, jongens en meisjes ondersteunt in hun strijd voor gelijke behandeling. YPSA ondersteunt deze groepen mensen in het opkomen van hun eigen belangen. Van onderaf werkt YPSA aan bewustwording vanuit de overtuiging dat de mensen sterker worden door zelf op te komen voor de eigen belangen. Een en ander houdt in dat YPSA de verantwoordelijkheid van de getroffen mensen niet overneemt maar zorgt ervoor dat het proces door kan goed en zorgt voor goede faciliteiten.

YPSA vervult ook de voortrekkersrol om de publieke opinie te beïnvloeden en de kwetsbare en arme mannen, vrouwen, jongens en meisjes onder de aandacht te brengen. Op basis van haar positie is YPSA in staat op te komen voor deze groep van kwetsbare medemensen. Op deze manier laat YPSA de stem van ook deze groep mensen in de samenleving horen.

Geografische dekking
YPSA werkt samen met verschillende partnerorganisaties in de divisie Chittagong inclusief Chittagong Hill Tracts (CHT). In de toekomst zal YPSA programma’s uitvoeren voor het gehele kustgebied en andere kwetsbare gebieden in Bangladesh. Ondanks dat het accent ligt op projecten binnen de divisie Chittagong is YPSA ook betrokken bij  diverse netwerken die zich bezighouden met het laten horen van de stem van de kwetsbare groepen in de samenleving.

Het logo van YPSA

LogoHet logo bestaat uit 4 delen. In het midden staat een vrouw, een man en een kind. Dit symboliseert de diversiteit van de populatie, sekse, gelijkheid en de verschillende generaties waaruit een samenleving bestaat. Het vasthouden van elkaars handen symboliseert kracht, wederzijdse samenwerking, relatie tussen de verschillende generatie van de samenleving, saamhorigheid en netwerk. Het symboliseert tevens een gezin met  een beperkt aantal kinderen.

De zon en  de zonnestralen tonen vereniging van werk en tussentijds oplossingen voor het realiseren van de YPSA doelstellingen.  YPSA profileert zich als een sociale krachtige entiteit die in gezamenlijkheid opkomt voor onrechtvaardigheid en onderdrukking van de samenleving. Sociale problemen kunnen teruggedrongen worden door planmatige aanpak. In het logo komt dit tot uitdrukking in de witte achtergrond van de zonnestralen. Dit onderdeel staat ook voor optimisme.

De huidige sociale onrechtvaardigheid en onderdrukking komt tot uitdrukking in de zwarte delen van het logo. Een deel staat voor de locale problemen terwijl het andere deel de problemen symboliseert dat veroorzaakt worden op politiek niveau en activiteiten die op nationaal en internationaal niveau de kwetsbare groepen in de samenleving direct raken.

YPSA’s positie is blauw gekleurd en symboliseert  de kracht van de organisatie door weloverwogen activiteiten te ontwikkelen.

Steun YPSA

YPSA heeft behoefte aan opbouwwerkers, technische en financiële mensen bij voorkeur mensen die uit heel verschillende organisaties komen. Daarnaast is ook behoefte aan mensen die onderzoek kunnen doen hoe ontwikkeling duurzaam kan zijn zowel voor de mens als voor het milieu. Wij nodigen u uit om met ons contact op te nemen.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.ypsa.org

Like us on Facebook